Hvordan bør en digital oppfølgingstjeneste for pasienter være utformet?

En ny studie beskriver viktige aspekter i utviklingen av en digital oppfølgingstjeneste til pasienter med behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Published Endret
Foto: Dignio

For pasienter med ikke-smittsomme kroniske sykdommer, som hjertesvikt og kreft i tykktarmen, har e-Helseintervensjoner et potensial til å møte pasientens behov for støtte og informasjon etter en sykehusinnleggelse, og styrke deres evne til egenomsorg. Det er imidlertid usikkert hvordan man bør utforme e-Helsetjenester for å møte de komplekse behovene til pasienter.

For å sikre at man utvikler e-Helsetjenester som pasientene vil og kan bruke og for å lykkes med implementering, kan det være hensiktsmessig å inkludere både pasienter og helsepersonell i design- og utviklingsfasen av slike tjenester. Dette kan bidra til å sikre at de løsningene som utvikles er i tråd med brukernes behov ved overgangen fra sykehus til hjem.

En ny studie fra prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home er det første trinnet i en større kompleks intervensjonsstudie som tar sikte på å utvikle og teste digital hjemmeoppfølging til pasienter med hjertesvikt og pasienter operert for tarmkreft.

Intervju med pasienter og helsepersonell

Målet med studien var å utforske pasienters egenomsorgsbehov etter en sykehusinnleggelse. Både pasienter med hjertesvikt, pasienter som hadde blitt operert for tarmkreft og helsepersonell ble intervjuet. I tillegg ønsket man å undersøke hvordan en fremtidig sykepleierassistert digital oppfølgingstjeneste best kan utformes for å fremme pasientaksept, støtte egenomsorgsevnen og trygge overgangen fra sykehus til hjem.

Det ble gjennomført 38 intervju med 10 pasienter med hjertesvikt og 9 pasienter kirurgisk behandlet for tarmkreft med kurativ hensikt. I tillegg intervjuet vi 6 sykepleiere rekruttert som oppfølgingssykepleiere i en planlagt e-helsetjeneste og 13 allmennleger (fastleger) med erfaring fra behandling og oppfølging av hjertesvikt- og tarmkreft pasienter etter innleggelse i sykehus. Pasientene ble rekruttert ved hjertesvikt- og gastro-kirurgiske poliklinikker ved et universitetssykehus på Sør-Vestlandet. Fastlegene ble rekruttert fra primærhelsetjenesten i omkringliggende kommuner. Semi-strukturerte intervjuguider ble brukt til datainnsamling, og dataene ble analysert ved hjelp av tematisk analyse.

Skildrer pasientenes behov for støtte og informasjon

Dataanalysen resulterte i tre hovedtemaer:

  1. en forventning om informasjon, trygghet og veiledning ved bruk av e-Helse
  2. en forventning om at e-Helse skal være forståelig, støttende og kunnskapsfremmende
  3. en anerkjennelse av både fordeler og ulemper ved å bruke e-Helse.

Funnene fra intervjustudien skildret de ulike behovene for støtte til egenomsorg som pasienter med hjertesvikt og pasienter operert for tarmkreft har etter utskrivning fra sykehus. Begge gruppene har sammenfallende behov for informasjon og psykososial støtte. I tillegg hadde informantene verdifulle innspill til utforming og innhold i en fremtidig e-Helsetjeneste.

Deltakerne beskrev også både mulige fordeler og ulemper ved digital hjemmeoppfølging. En digital oppfølgingstjeneste kan fungere som et bindeledd mellom pasient og sykehus etter utskrivelsen og dermed gi en opplevelse av trygghet. Samtidig uttrykte noen av informantene bekymring for at eldre pasienter kanskje ikke ville mestre teknologien knyttet til digital oppfølging.  

Denne studien er første steg i utviklingen av en sykepleieassistert digital oppfølgingstjeneste til pasienter med langtidssykdommer. Funnene fra denne studien kan være nyttig ved planlegging og utvikling av e-Helseintervensjoner for pasienter med behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Forskerne har også gjennomført en pilotstudie om digital hjemmeoppfølging. Her kan du lese noen av erfaringene til både pasient og sykepleier i studien (NRK Rogaland).

Førsteforfatter:

Stipendiat i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse