To nye innovasjonsnettverk i HelseCampus Stavanger-klyngen

De to nye nettverkene skal legge til rette for samarbeid innen helseteknologi og simulering.

Publisert Sist oppdatert

Eldre pasient sammen med to helsearbeidere

Hensikten med innovasjonsnettverkene er å skape møteplasser for fagmiljøene som er interessert i samme fagtematikk, få belyst utfordringer og behov som går på tvers av institusjoner og etater og ikke minst legge til rette for samarbeid.

Skal støtte og tilrettelegge

HelseCampus Stavanger (HCS) ønsker å tilrettelegge og støtte nettverkene i prosessen fra behov til løsning. Aktuelle innovasjons- og forskningsprosjekt kan få støtte til oppstart gjennom såkornmidler, felles søkearbeidsverksted, fysiske møteplasser og tilgang til regionalt nettverk av pasient- og pårørendeorganisasjoner.    

Innovasjonsnettverkene har mandater basert på HelseCampus Stavanger (HCS) sine strategiske satsningsområder "Sikkerhet, Simulering og Samhandling".

For mer detaljer se mandatene lengre nede på siden.

Må utvikle mer effektive tjenester

Helsepersonellmangel og økende antall eldre, kronikere og multisyke gjør at vi må tenke nytt og i fellesskap finne gode løsninger for digitalisering, tjenesteutvikling og kompetanseheving. Endringer som skjer i tjenestene vil berøre utdanningene, og helsenæringen er en viktig premissleverandør i å utvikle smarte løsninger som treffer behov i tjenestene.

Samhandling på tvers er nøkkelen

Tjenesteutvikling, innovasjoner, implementering av nye løsninger, lederstøtte og kompetanseheving er nøklene for å skape de nødvendige og bærekraftige endringene i fremtidens helsevesen. 

I den nye Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 vektlegges samhandling på tvers av helseaktører som et virkemiddel for å utvikle fremtidens helsetjenester. Det må legges til rette for økt samarbeid på tvers av tjenestene, utdanningen, forskningen, næringsliv, pasient og pårørende. Målet til HelseCampus Stavanger-klyngen er en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum.

Mandat innovasjonsnettverk helseteknologi

Nettverkskomiteen vil styrke samarbeid om bruk av teknologiske løsninger.

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Dette gjelder både i helse- og velferdstjenesten og helse- og velferdsutdanningene i Sør-Rogaland. Nettverket vil også skape en attraktiv region for leverandører innen helseteknologi.

Nettverkskomiteens mål er å:

 • Avdekke felles utfordringer og behov forankret i handlingsplaner hos aktørene i HCS.
 • Bidra til å ivareta sikkerhet (pasientsikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet) ift. bruk av teknologi i helse- og velferdstjenesten.
 • Fokusere på beste praksis gjennom erfaringsutveksling og igangsetting av endringsprosesser.
 • Utvikle felles modeller for opplæring når ny teknologi skal tas i bruk som kan nyttiggjøres i både helse- og velferdstjenesten og helse- og velferdsutdanningen.
 • Bidra til bærekraftig kunnskapsutvikling innen teknologi i helse- og velferdstjenestene, samt i tilsvarende utdanninger.
 • Kommunisere ut de gode historier.

Nettverkskomiteen medlemmer er:

Mandat innovasjonsnettverk simulering

Styrke samarbeidet rundt bruk av simulering som metode for kompetanseutvikling og forbedring av team og systemer.

Simulering på SAFER

Målet er å styrke samarbeidet i regionen rundt bruk av simulering som metode for kompetanseutvikling og forbedring av team og systemer i helse- og velferdstjenestene og -utdanningene.

Nettverkskomiteens mål er at:

 • Det samhandles om simuleringsaktivitet mellom aktørene i HCS.
 • Helsepersonell opplever trygghet og mestring på jobb ved overgang i pasientforløp.
 • Studenter opplever en trygg overgang fra studie til praksis.
 • Simulering er en etablert opplæringsmetode i utdanning og helse- og velferdstjenesten.
 • Kompetanseprogram utvikles etter behov forankret i handlingsplaner hos flere av aktørene.
 • Simulering benyttes som et verktøy i utvikling av produkter.
 • Simulering benyttes som metode i forbedring og utvikling av nye tjenester.
 • Resultat og pågående simuleringsarbeid med fokus på samhandling presenteres årlig.

Nettverkskomiteen medlemmer er: