Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) hadde besøk av representanter fra National Patient Safety Board (NPSB) Coalition.

Published Endret

Representanter fra SHARE og Ukom presenterte blant annet norsk forskning på kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, etablering og organisering av den nasjonale uavhengige undersøkelseskommisjonen, metode for uavhengige undersøkelser og granskning, funn og anbefalinger fra undersøkelser og lærings- og forbedringsarbeidet knyttet til pasientsikkerhet i lokalene til Ukom på Forus.

– Et besøk fra USA for å se hvordan vi gjør det i Norge er veldig inspirerende. Det gir oss muligheten til å vise hvordan vi har jobbet med pasientsikkerhet. Vi står ut i verdenssammenheng med å ha en uavhengig undersøkelseskommisjon. Vi jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet, og ønsker å ha tematikken på dagsorden innenfor både forskning, praksisfeltet og på myndighetsnivå, sier Siri Wiig, som er senterleder for forskningssenteret SHARE og er ansatt som professor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Les også: Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Ser klare fordeler med å følge i Norge sine fotspor

Bildet viser Siri Wiig utendørs med natur i bakgrunnen.
Siri Wiig er opptatt av å få perspektivene til pasienter, pårørende, helsepersonell og organisasjoner frem i lyset. Foto: Asbjørn Jensen

Hun mener USA bør etablere en føderal undersøkelseskommisjon fordi dette er et tiltak som er sanksjonsfritt og som dermed har læring som øverste mål, noe de fleste land mangler innen helse. Norge har sammen med England ledet frem arbeidet med uavhengige undersøkelser innen helsesektoren, og flere miljøer i USA tar nå til ordet for å få til det samme. Wiig understreker videre at hvis en skal oppnå læring av uønskede hendelser og forebygge gjentakende hendelser, må en få frem informasjon fra involverte uten frykt for straff og sanksjoner. Uavhengige undersøkelser, slik vi i Norge har gjennom Ukom, har ifølge henne en flernivåtilnærming og er tverrfaglig orientert. På denne måten kommer perspektivene til pasienter, pårørende, helsepersonell og organisasjoner frem i lyset.

Hvilke utfordringer har USA i forbindelse med å etablere en føderal undersøkelseskommisjon i helsesektoren?

– De må få med seg sentrale aktører som må se nytten av denne ordningen. Slik jeg ser det må de få med seg toneangivende medisinske miljøer, forskere, helsetilbydere, politikere og pasientorganisasjoner for å få gjennom lovendringer. Nå jobber de med å innhente praktiske og juridiske erfaringer, forskningsmessige vurderinger og se hva andre land gjør for å få til endringer. Det fungerer imidlertid slik at det ikke alltid nytter å ta noe fra en kontekst og innføre det i en annen, så jeg antar at det må tilpasses til det amerikanske systemet. Det blir spennende å følge dette arbeidet og initiativet videre, svarer Wiig.

Bidra til økt trygghet i helse- og omsorgstjenestene

To menn og en kvinne som hører på et foredrag.
Fra venstre: Martin Hatlie (President og CEO i Patients for Patient Safety), Veslemøy Guise (SHARE) og Pål Iden (direktør i Ukom). Foto: Ukom

Pål Iden, direktør i Ukom, er i likhet med henne positiv til å etablere en tilsvarende undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i USA. Han påpeker at det på tilsvarende måte som i Norge ligger et potensiale i å lære av det som går galt, samt å lære av hva som skal til for å gi økt trygghet i helse- og omsorgstjenestene. Ved å gå inn i de komplekse hendelsene kan en ifølge Iden avdekke både bakenforliggende årsaker til at det går galt og faktorer som kan bidra til å bygge pasientsikkerhet.

Det amerikanske helsevesenet preges mer av frykt for straff, søksmål og sanksjoner. På hvilken måte kan en undersøkelseskommisjon som ikke tar stilling til ansvar og straff være særlig formålstjenlig i USA?

– En ikke-sanksjonerende kommisjon kan være en betimelig motvekt til den rettsliggjøringstenkningen som dominerer i USA. Frykt for straff, søksmål og sanksjoner fører til tildekking og manglende åpenhet. Dette gir dårlig grobunn for læring.  En kommisjon kan bidra til større åpenhet om det som går galt, mer erfaringsdeling og økt nysgjerrighet på bakenforliggende årsaker, styrker og svakheter i helsesystemet. Mye er i prinsippet helt likt som i Norge, selv om rettsliggjøringen ikke har kommet like langt her til lands, svarer Iden avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...